คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนพงศ์ ศรีเมธารักษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิง วัฒนแพทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัชรี เทศพุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายชลิต เมฆวรุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ วุฒิรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเหลือ เดชประยูร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณาภรรษ มังธิรวรรธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย โฉมวิลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ครองชนม์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา ภาคากิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา จิตต์อารี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีอารีย์ ชาญเชี่ยว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ไตรโชติกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์การศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร บุญมาก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนายการโรงเรียน