กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญารัตน์ แก่นดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรรณิภา ถาวรสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุพรรณี แก้วกรอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3