กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญารัตน์ แก่นดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรรณิภา ถาวรสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพรรณี แก้วกรอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3