ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑาภรณ์ เพชรชม

นางสาวธารารัตน์ รองทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ