ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววัชรี เทศพุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวสิรินภา เพชรชม
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพงษ์ ผุยหัวโทน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจักรพงศ์ สร้างสวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชนภางค์ ลิ้มภักดี
ครูผู้ช่วย