ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววัชรี เทศพุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวสิรินภา เพชรชม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายวัชรพงษ์ ผุยหัวโทน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจักรพงศ์ สร้างสวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนุชนภางค์ ลิ้มภักดี
ครู คศ.1