ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววัชรี เทศพุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวสิรินภา เพชรชม
ครู คศ.1

นายวัชรพงษ์ ผุยหัวโทน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจักรพงศ์ สร้างสวน
ครู คศ.1

นางสาวนุชนภางค์ ลิ้มภักดี
ครู คศ.1