ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฐากูร ทัศมาลี
ครู คศ.1