ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายฐากูร ทัศมาลี
ครู คศ.1