กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัชนนท์ ปัทมะแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3