ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุชิต สงวนหงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชนนท์ ปัทมะแสง
ครู คศ.1

นางสาวสุดา กัณหา