ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุชิต สงวนหงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชนนท์ ปัทมะแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวสุดา กัณหา