ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางสาวรัตน์สุวรรณ ยอดพรหม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวจุฑาภรณ์ เพชรชม

นางสาวผกาภรณ์ นิรันดร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ