การศึกษาพิเศษ

นางสาวผกาภรณ์ นิรันดร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1