ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่