ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดา กัณหา

นายธนากร จงรวมกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2