ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมนูญ พลแสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดา กัณหา

นายธนากร จงรวมกลาง
ครูผู้ช่วย