กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสิรวิชญ์ อัครปัญญาวิทย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0954515468
อีเมล์ : sirawitbsj28@gmail.com