ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมนูญ พลแสน
ครู คศ.1

นางสาวสุดา กัณหา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายธนากร จงรวมกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2