ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมนูญ พลแสน
ครู คศ.1

นางสาวสุดา กัณหา

นายธนากร จงรวมกลาง
ครู คศ.1