กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัชนนท์ ปัทมะแสง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ