ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวีรญา ช้างสาร
ครู คศ.1

นางสาวสุดารัตน์ บุดดาวงค์
ครู คศ.1

นางสาววลัยภรณ์ พิบูลย์พันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรรณภา พลหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุชาดา แข่งขัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0