ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวีรญา ช้างสาร
ครู คศ.1

นางสาวสุดารัตน์ บุดดาวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาววลัยภรณ์ พิบูลย์พันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา พลหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา แข่งขัน