กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุดารัตน์ บุดดาวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวผกาภรณ์ นิรันดร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายจักรพงศ์ สร้างสวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุชาดา แข่งขัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5