กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุดารัตน์ บุดดาวงค์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0969758882

นางสาวผกาภรณ์ นิรันดร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0933647577

นายจักรพงศ์ สร้างสวน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0929948501
อีเมล์ : krotong30@gmail.com

นางสุชาดา สมนาค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0824816881

นางสาวศศิธร กระมูลศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0626125409
อีเมล์ : sasitronbow@gmail.com

นางสาวพลอยไพลิน พิมพิมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0827995165
อีเมล์ : pailinploy49@gmail.com