กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา ชูเกลี้ยง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจันธิรา นนทภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางธัญญพร วรุตม์ธราพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2