กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ ปั้นประสงค์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2