ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนุชจรี แก้วภา
ครู คศ.1

นายฐากูร ทัศมาลี
ครู คศ.1