ปฐมวัย

นางสาวนุชจรี แก้วภา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายฐากูร ทัศมาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2