ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยปพร่นวัตกรรม PLC แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 452) 26 พ.ค. 65
ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้สนใจทุกคนร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมวันภาษาไทยปี 2564 หากผ่านเกณฑ์จะได้เกียรติบัตร กดลิ้งค์ด้านล่างนะคt (อ่าน 3330) 28 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 7137) 31 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรก (อ่าน 7138) 27 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุ (อ่าน 7322) 17 เม.ย. 62
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้ (อ่าน 7386) 15 พ.ย. 61
รูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุ (อ่าน 7139) 14 พ.ย. 61
วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ (อ่าน 7130) 12 ต.ค. 61
วิจัยเรื่องการปรับตัวในการทำงานของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สหวิทยาเขต (อ่าน 7008) 12 ต.ค. 61
กำรปรับตัวในกำรท ำงำนของครู (อ่าน 6980) 05 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (อ่าน 7077) 03 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสร้างทางเดินเชื่อมอาคารเรียนแบบมีหลังคา (อ่าน 7097) 23 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา (อ่าน 7347) 22 มี.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารเรียนแบบมีหลังคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 6903) 15 มี.ค. 61
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารเรียนแบบมี (อ่าน 7111) 15 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 7089) 07 ก.ย. 60
บทคัดย่อ กำรปรับตัวของครูผู้ช่วย/ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมชลบุรี เขต ๑ (อ่าน 7013) 05 ก.ย. 60
บทคัดย่อ กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกิจกำรนักเรียนในยุคดิจิทัล / กระบวนกำรทำงลูกเสือ/สำนักงำนเขตพื้นที่ก (อ่าน 7058) 05 ก.ย. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เรื่องสอบราคาจ้างงานบริการระบบไฟฟ้า-ประปา (อ่าน 6990) 25 ส.ค. 60
ประกาศบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2560 เรื่องดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (อ่าน 7072) 25 ส.ค. 60
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การปรับตัวของครูผู้ช่วย สพป.ชบ.1 (อ่าน 7095) 03 ส.ค. 60
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียน กระบวนการทางลูกเสือ สพป.ชบ.1 (อ่าน 7027) 03 ส.ค. 60
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 (อ่าน 7082) 27 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว เพื่อประกอบอาห (อ่าน 7162) 01 ธ.ค. 59
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าที่ดินและส่งก่อสร้าง (อ่าน 7039) 31 ต.ค. 59
แจ้งจัดสรรงบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ (อ่าน 7056) 31 ต.ค. 59
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ (อ่าน 7063) 31 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ (อ่าน 7177) 20 ต.ค. 59
ข่าวสาร อย. น้อย (อ่าน 7284) 11 ส.ค. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 7135) 07 ก.ค. 59
รายงานผลการดำเนินงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 7076) 07 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 7387) 29 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 7163) 29 มิ.ย. 59