ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 79) 07 ก.ย. 60
บทคัดย่อ กำรปรับตัวของครูผู้ช่วย/ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมชลบุรี เขต ๑ (อ่าน 74) 05 ก.ย. 60
บทคัดย่อ กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกิจกำรนักเรียนในยุคดิจิทัล / กระบวนกำรทำงลูกเสือ/สำนักงำนเขตพื้นที่ก (อ่าน 67) 05 ก.ย. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เรื่องสอบราคาจ้างงานบริการระบบไฟฟ้า-ประปา (อ่าน 80) 25 ส.ค. 60
ประกาศบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2560 เรื่องดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (อ่าน 76) 25 ส.ค. 60
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การปรับตัวของครูผู้ช่วย สพป.ชบ.1 (อ่าน 65) 03 ส.ค. 60
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียน กระบวนการทางลูกเสือ สพป.ชบ.1 (อ่าน 55) 03 ส.ค. 60
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 (อ่าน 128) 27 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว เพื่อประกอบอาห (อ่าน 160) 01 ธ.ค. 59
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าที่ดินและส่งก่อสร้าง (อ่าน 160) 31 ต.ค. 59
แจ้งจัดสรรงบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ (อ่าน 147) 31 ต.ค. 59
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ (อ่าน 163) 31 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ (อ่าน 152) 20 ต.ค. 59
ข่าวสาร อย. น้อย (อ่าน 312) 11 ส.ค. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 250) 07 ก.ค. 59
รายงานผลการดำเนินงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 218) 07 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 428) 29 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 240) 29 มิ.ย. 59