ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล น้อยประดิษฐ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2508 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง พิทักษ์ญาติ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองเดช สาระปารัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางนภาพร มูลเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะชาติ เศวตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญญา รัตนวรชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2558 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร บุญมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน