ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญา                  ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก