คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
มารยาทดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำพลานามัย