ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
อ.2 1 10 12 22 22:1
อ.3 2 14 19 33 16:1
รวม 3 24 31 55  
ป.1 2 25 18 43 21:1
ป.2 2 16 18 34 17:1
ป.3 2 17 15 32 16:1
ป.4 2 19 15 34 17:1
ป.5 2 18 16 34 17:1
ป.6 2 18 18 36 18:1
รวม 12 113 100 213  
ม.1 2 23 19 42 21:1
ม.2 2 16 16 32 16:1
ม.3 2 15 18 33 16:1
รวม 6 54 53 107  
รวมทั้งหมด 21 191 184 375