ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๔)

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
อ.2 1 19 13 32 32:1
อ.3 1 15 15 30 30:1
รวม 2 34 28 62  
ป.1 1 19 22 41 41:1
ป.2 1 21 14 35 35:1
ป.3 1 17 15 32 32:1
ป.4 1 11 15 26 26:1
ป.5 1 16 15 31 31:1
ป.6 1 18 13 31 31:1
รวม 6 102 94 196  
ม.1 1 21 20 41 41:1
ม.2 1 27 20 47 47:1
ม.3 1 17 16 33 33:1
รวม 3 65 56 121  
รวมทั้งหมด 11 201 178 379