หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 

                   จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา  เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล  โดยจัดเวลาเรียน ดังนี้

                    เวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยจัด  2  ภาคเรียนใน  2 ปีการศึกษา  หรือ  200 วัน ต่อ  1 ปีการศึกษา  ในแต่ละวันจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน กำหนดเวลาเรียนเป็นตารางกิจกรรมประจำวัน  คือ

อนุบาลศึกษาปีที่ 1 และอนุบาล 2

                    07.30 08.30 น.       รับเด็ก

                    08.30 08.45 น.       กิจกรรมหน้าเสาธง

                    08.45 09.00 น.       ตรวจสุขภาพ ไปห้องน้ำ

                    09.00 09.20 น.       กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

                    09.20 10.20 น.       กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี

                    10.20 10.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

                    10.30 10.50 น.       กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                    10.50 11.10 น.       กิจกรรมกลางแจ้ง

                    11.10 12.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

                    12.00 13.00 น.       นอนพักผ่อน

                    13.00 13.20 น.       เก็บที่นอนและล้างหน้า

                   13.20 14.20  น.       กิจกรรมเตรียมความพร้อม

                    14.20 14.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง/ดื่มนม

                    14.30 14.50 น.       กิจกรรมเกมการศึกษา

                    14.50 15.00 น.       เตรียมตัวกลับบ้าน

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

          โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561   ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนได้จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน   ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

     ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

     คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

     วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

    สังคมศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม

    - ประวัติศาสตร์

     - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

     - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

     -  เศรษฐศาสตร์

     -  ภูมิศาสตร์

 

๑๒๐

(๔๐)

 

 


(๘๐)

 

 

๑๒๐

(๔๐)

 

 

(๘๐)

 

 

๑๒๐

(๔๐)

 

 

(๘๐)

 

 

๑๒๐

(๔๐)

 

 

(๘๐)

 

 

๑๒๐

(๔๐)

 

 

(๘๐)

 

 

๑๒๐

(๔๐)

 

 

(๘๐)

 

    สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 776.65 KB