พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.             พัฒนานักเรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.             ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียน มีทักษะในการทำงานและมีความรู้ในอาชีพ

3.             ส่งเสริม สนับสนุน การนำสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มองค์ความรู้

4.             พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ

5.             บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

6.             พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

7.             ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา

8.             พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9.             สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.       ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาพัฒนาคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์หลัก

 

คุณภาพผู้เรียน
1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนรักการเรียน มีทักษะในการทำงานและมีความรู้ในอาชีพ คิดเป็น ทำเป็น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5. นักเรียนมีคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านการจัดการเรียนรู้
6. ครูบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านบริหารจัดการศึกษา
7. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนมีคุณภาพ
          ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
          8. ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน