ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
 

วิสัยทัศน์

 

ภายในปี 2560 โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทยบนความพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน    โดยครูมืออาชีพ ที่ชุมชนมีส่วนร่วม