สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                                 ตราประจำโรงเรียน   

    หยดน้ำ   หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวของลูกคลองพลูการอ่อนน้อมถ่อมตน

    สายน้ำ  หมายถึง คลองน้ำซึ่งเป็นที่มาของชื่อโรงเรียน

   ใบพลู    หมายถึง ต้นพลูป่าแสดงถึงความงอกงามของการศึกษา โดยไม่ลืมรากเหง้าของวัฒนธรรมตนเอง

   ภาพรวม หมายถึง  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูที่รวมเป็นหนึ่งเดียวในการจัดศึกษาบนพื้นฐานความ  เป็นตัวตนตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
   ชื่อย่อ    ระดับประถม   ญ.ช.พ

                  ระดับมัธยม    ญ.ม.ช.พ.