ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 

-                    โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน)ก่อตั้งเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2507  โดย

นายวิสิทธิ์  ประสงค์  และชาวตำบลคลองพลู เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

-                    พ.ศ. 2519   ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนชุมชน  เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก จนถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

-                    พ.ศ. 2533   เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

-                    พ.ศ. 2541   เปิดห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน โดยได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง

-                    พ.ศ. 2551   เปิดห้อง E – Learning โดยได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบประมาณดำเนินการ 1,000,000 บาท

-                    พ.ศ. 2552   เปิดการเรียนการสอนตามโครงการระบบทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล และ

โรงเรียนได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาพอเพียง  จัดทำสวนสุขภาพคลองพลูโดยได้รับงบบริจาคจากกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ  พัฒนาสนามกีฬา  และสร้างโดมหลังคาเหล็ก โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 5,406,000 บาท

-                     พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน

จำนวน 20 เครื่อง

-                             พ.ศ. 2554  ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ปรับปรุงห้องเรียนประวัติศาสตร์ ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประชาธิปไตย สหกรณ์ สวนหย่อม แหล่งเรียนรู้  ห้องธุรการ ห้องพักครู อาคารโรงอาหาร อาคารเรียนแบบ 017  ต่อเติมอาคารเรียน 105/29 4 ห้องเรียน โดยใช้เงินอุดหนุน (งบรายหัว)  ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 008  โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 470,000 บาท ห้องพยาบาล ห้องส้วม ตามโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  

-                    พ.ศ. 2555   ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3

(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนแกนนำในการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เริ่มการจัดการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในระดับปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย