ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่  มิถุนายน 2559)

 

               จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น         420         คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

13

23

136

2

อนุบาล 2

14

16

30

2

รวมอนุบาล

27

39

66

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

27

24

51

2

ประถมศึกษาปีที่ 2

18

23

41

2

ประถมศึกษาปีที่ 3

23

19

42

2

ประถมศึกษาปีที่ 4

19

22

41

2

ประถมศึกษาปีที่ 5

17

17

34

1

ประถมศึกษาปีที่ 6

15

23

38

1

รวมประถมศึกษา

119

128

247

10

มัธยมศึกษาปีที่ 1

18

14

32

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

22

14

36

2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

18

21

39

2

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

58

49

107

5

รวม

239

216

420

19