ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.ค. 56 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2556

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ ชุมชนตลาดคลองพลู ไปที่วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

ชุดพละ
30 ก.ค. 56 ถึง 03 ส.ค. 56 คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ โรงแรมรัตน ชลบุรี
ชุดขาว
09 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
13 ก.ย. 56 งานเปิดอาคารวิศิษฐ์อนุสรณ์ และทำบุญโรงเรียน
งานเปิดอาคารวิศิษฐ์อนุสรณ์ และทำบุญโรงเรียน  ร่วมเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และชมการแสดงของนักเรียน และลุ้นรับรางวัลมากมาย
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
10 ม.ค. 57 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมเกม  ในตอนเช้า  ในตอนเย็นมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน

23 ม.ค. 57 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา ณ สถานีแสดงพันธ์ัสัตว์น้ำระยอง และสวนรุกชาติเพ จังหวัดระยอง
ชุดพละ
25 มี.ค. 57 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จัดงานรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน

เพื่อแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบชั้นอนุบาลและจบช่วงชั้นที่ 1 , 2  , 3   ประจำปีการศึกษา  2556  

ชุดสุภาพ ชุดนักเรียน
19 มิ.ย. 57 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557

เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู 

ณ หอประชุม ใส่ชุดนักเรียน
14 ธ.ค. 57 กิจกรรมโครงการคาราวานเสริืมสร้างเด็ก ระดับปฐมวัย
27 ก.ค. 58 ถึง 28 ก.ค. 58 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2558
29 ก.ค. 58 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558
11 ส.ค. 58 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
03 มี.ค. 59 ถึง 05 มี.ค. 59 ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ครูวลัยภรณ์ ครูธนากร
09 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 ม. 3 เข้าค่ายลูกเสือ
ชุดลูกเสือ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ ครูกิติคุณ ครูธารารัตน์ ครูกาญจนา
15 มี.ค. 59 ถึง 16 ก.พ. 59 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน
17 มี.ค. 59 อนุบาลและมัธยมศึกษาไปทัศนศึกษา และ ค่ายคุณธรรม
อนุบาลไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และมัธยมศึกษาไป ดรีมเวิลด์ ครูกิติคุณ
18 มี.ค. 59 ประถมไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และค่ายธรรมะ
ชุดพละ ครูกิติคุณ